Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł16


(1) Nikogo nie można pozbawić niemieckiej przynależności państwowej.


Utrata przynależności państwowej może nastąpić tylko na podstawie ustawy, a


wbrew woli zainteresowanego tylko wtedy, gdy nie stanie się on przez to


bezpaństwowcem.


(2) żaden Niemiec nie może zostać wydany za granicę.