Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 16a


(1) Prześladowani ze względów politycznych korzystają z prawa azylu.


(2) Na ustęp 1 nie może powoływać się ten, kto przybywa z państwa


członkowskiego Wspólnot Europejskich lub z innego państwa trzeciego, w którym


zapewnione jest stosowanie umowy o statusie prawnym uciekinierów i konwencji o


ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Państwa spoza Wspólnot


Europejskich, które spełniają przesłanki określone w zdaniu 1, określa ustawa,


która wymaga zgody Rady Federalnej. W wypadkach określonych w zdaniu 1


mogą być podjęte środki kończące pobyt niezależnie od złożonego przeciwko temu


środka prawnego.


(3) Ustawą, która wymaga zgody Rady Federalnej, mogą być określone


państwa, w których na podstawie sytuacji prawnej, stosowania prawa i


powszechnych stosunków politycznych wydaje się być zagwarantowane, że nie ma


tam miejsca ani prześladowanie polityczne, ani nieludzkie albo poniżające karanie


lub postępowanie. Domniemywa się, że cudzoziemiec z takiego kraju nie jest


prześladowany, dopóki nie przedstawi on faktów, które pozwolą przyjąć, że jest on


wbrew temu założeniu prześladowany ze względów politycznych.


(4) Podjęcie środków kończących pobyt w przypadkach określonych w


ustępie 3 i w innych przypadkach, które w sposób oczywisty uchodzą za


bezpodstawne, zostanie przez sąd odroczone tylko wtedy, gdy istnieją poważne


wątpliwości co do zgodności z prawem tych środków; zakres badania może zostać


ograniczony i spóźnione przedłożenia pozostaną nieuwzględnione. Szczegóły


określa ustawa.


(5) ustępy 1 do 4 nie są sprzeczne z zawartymi przez państwa członkowskie


Wspólnot Europejskich między sobą lub z państwami trzecimi umowami


międzynarodowoprawnymi, które z poszanowaniem zobowiązań wynikających z


umowy o statusie prawnym uchodźców i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i


Podstawowych Wolności, których stosowanie musi być zagwarantowane w


państwach . stronach tych umów, ustanowiły regulacje dotyczące właściwości do


badania żądania azylu włącznie ze wzajemnym uznawaniem orzeczeń w sprawach


azylu.