Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 17


Każdy ma prawo zwracać się indywidualnie do wspólnie z innymi z


pisemnymi prośbami lub zażaleniami do właściwych organów i do


przedstawicielstwa ludowego.