Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 17a


(1) Ustawy o służbie wojskowej i służbie zastępczej mogą stanowić, że w


stosunku do członków sił zbrojnych i służby zastępczej w czasie odbywania służby


wojskowej lub zastępczej zostanie ograniczone ich zasadnicze prawo swobodnego


wyrażania i rozpowszechniania swoich poglądów w słowie, piśmie i obrazie (artykuł


5 ust. 1 pierwsze półzdanie), zasadnicze prawo wolności zgromadzeń (artykuł 8)


oraz prawo petycji (artykuł 17), o ile przyznaje ono prawo składania wspólnie z


innymi próśb i zażaleń.


(2) ustawy, które służą obronie, włącznie z ochroną ludności cywilnej mogą


określić, że zostaną ograniczone zasadnicze prawa swobodnego wyboru miejsca


pobytu (artykuł 11) i nienaruszalności mieszkania (artykuł 13).