Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 18


Kto nadużywa wolności wyrażania poglądów, w szczególności wolności


prasy (artykuł 5 ustęp 1), wolności nauczania (artykuł 5 ustęp 3), wolności


zgromadzeń (artykuł 8), wolności tworzenia zrzeszeń (artykuł 9), tajemnicy


korespondencji, poczty i telekomunikacji (artykuł 10), własności (artykuł 14)


lub prawa azylu (artykuł 16a) do walki przeciwko wolnościowemu


demokratycznemu porządkowi ustrojowemu, ten traci niniejsze prawa


zasadnicze. O utracie i jej zakresie orzeka Federalny Trybunał


Konstytucyjny1