Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 19


(1) Jeżeli niniejszą Ustawą Zasadniczą pewne prawo zasadnicze może być


ograniczone ustawą lub na jej podstawie, to ustawa ta musi obowiązywać


powszechnie, a nie tylko w odniesieniu do pojedynczego przypadku. Ponadto


ustawa ta musi wymieniać prawo zasadnicze z podaniem artykułu.


(2) W żadnym przypadku nie wolno naruszyć prawa zasadniczego w jego


istotnej treści.


(3) Prawa zasadnicze obowiązują również krajowe osoby prawne, jeśli ze


swej istoty mają one do nich zastosowanie.


(4) Jeśli władza publiczna naruszyła czyjeś prawa, to osobie tej przysługuje


droga prawna. Jeżeli nie jest uzasadniona inna właściwość, znajduje zastosowanie


powszechna droga prawna. Artykuł 10 ust. 2 zdanie 2 pozostaje nienaruszony.