Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 20


(1) Republika Federalna Niemiec jest demokratycznym i socjalnym państwem


federalnym.


(2) Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu. Naród sprawuje ją


poprzez wybory, głosowania oraz poprzez specjalne organy ustawodawstwa,


władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości.


(3) Ustawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym, zaś władza


wykonawcza i wymiar sprawiedliwości ustawą i prawem.


(4) Wobec każdego, kto usiłuje obalić ten porządek, wszyscy Niemcy mają


prawo do oporu, jeśli inne przeciwdziałanie nie jest możliwe.