Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 20a


Państwo chroni także w odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń


naturalne podstawy życia w ramach porządku konstytucyjnego w drodze


ustawodawstwa oraz stosownie do ustaw i prawa poprzez władzę wykonawczą i


wymiar sprawiedliwości.