Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 21


(1) Partie współdziałają w kształtowaniu woli politycznej narodu. Zakładanie


ich jest wolne. Ich wewnętrzna struktura musi odpowiadać zasadom


demokratycznym. muszą one składać publicznie sprawozdanie z pochodzenia i


użycia swoich środków oraz swojego majątku.


(2) Partie, które stosownie do swoich celów lub poprzez zachowanie się


swoich zwolenników zmierzają do naruszenia albo obalenia wolnościowego


demokratycznego porządku ustrojowego, bądź do zagrożenia istnienia Republiki


Federalnej Niemiec, są sprzeczne z konstytucją. W sprawie sprzeczności z


konstytucją orzeka Federalny Trybunał Konstytucyjny.


(3) Szczegóły regulują ustawy federalne.