Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 23


(1) Dla urzeczywistnienia zjednoczonej Europy Republika Federalna Niemiec


współdziała w rozwoju Unii Europejskiej, która zobligowana jest zasadami


państwowoprawnymi, socjalnymi i federacyjnymi i zasadą subsydiarności oraz


gwarantuje porównywalną w zasadzie z niniejszą Ustawą Zasadniczą ochronę


praw zasadniczych. Federacja może nadto przekazać ustawą za zgodę Rady


Federalnej prawa zwierzchnie. Do umocowania Unii Europejskiej, jak również do


zmian jej traktatowych podstaw i porównywalnych uregulowań, w których wyniku


niniejsza Ustawa Zasadnicza ulega w swej treści zmianie lub uzupełnieniu albo


takie zmiany lub uzupełnienia staną się możliwe, stosuje się artykuł 79 ust. 2 i 3.


(2) W sprawach Unii Europejskiej współdziałają Parlament Federalny i


poprzez Radę Federalną kraje. Rząd Federalny informuje Parlament Federalny i


Radę Federalną obszernie i w możliwie najkrótszym terminie.


(3) Rząd Federalny stwarza Parlamentowi Federalnemu okazję do zajęcia


stanowiska przed swym współdziałaniem w aktach prawodawczych Unii


Europejskiej. Rząd Federalny uwzględnia w negocjacjach stanowisko Parlamentu


Federalnego. Szczegóły reguluje ustawa.


(4) Radzie Federalnej należy umożliwić udział w kształtowaniu woli


politycznej Federacji na ile winna ona współdziałać w odpowiedniej


wewnętrznopaństwowej sprawie, albo na tyle, na ile kraje byłyby


wewnątrzpaństwowo właściwe.


(5) Na ile w zakresie wyłącznych właściwości Federacji dochodzi do styku z


interesami krajów, albo na ile poza tym prawo ustawodawstwa należy do Federacji,


Rząd Federalny uwzględnia stanowisko Rady Federalnej. Gdy w punkcie ciężkości


uprawnień ustawodawczych krajów chodzi o strukturę władz lub ich postępowanie


administracyjne, należy w określeniu woli Federacji brać pod uwagę w tym


zakresie miarodajny punkt widzenia Rady Federalnej; należy przy tym


przestrzegać ogólnopaństwowej odpowiedzialności Federacji. W sprawach, które


mogą prowadzić do zwiększenia wydatków albo zmniejszenia przychodów w skali


Federacji, konieczna jest zgoda Rządu Federalnego.


(6) Gdy w punkcie ciężkości chodzi o wyłączne uprawnienia ustawodawcze


krajów, realizacja praw, które przysługują Republice Federalnej Niemiec jako


państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, winna być przeniesiona przez


Federację na przedstawiciela krajów, wyznaczonego przez Radę Federalną.


Realizacja tych praw następuje z udziałem i w uzgodnieniu Rządu Federalnego,


należy przy tym przestrzegać ogólnopaństwowej odpowiedzialności Federacji.


(7) Szczegóły w odniesieniu do ustępów 4 do 6 reguluje ustawa, która


wymaga zgody Rady Federalnej.