Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 24


(1) Federacja może przekazać w drodze ustawy prawa zwierzchnie


instytucjom międzypaństwowym.


(1a) O ile kraje są właściwe do wykonywania państwowych uprawnień i


wypełniania zadań państwowych, mogą one za zgodą Rządu Federalnego


przekazać prawa zwierzchnie sąsiedzkim instytucjom przygranicznym.


(2) Federacja może dla zachowania pokoju włączyć się do systemu


wzajemnego bezpieczeństwa zbiorowego; ze względu na to zezwoli ona na


ograniczenia swoich zwierzchnich praw, które wprowadzą i zapewnią pokojowy i


długotrwały ład w Europie oraz między narodami świata.


(3) W celu uregulowania sporów międzypaństwowych Federacja przystąpi do


porozumień o powszechnym, wszechstronnym, obligatoryjnym międzynarodowym


sądownictwie rozjemczym.