Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 25


Powszechne reguły prawa międzynarodowego są częścią składową prawa


federalnego. Mają one pierwszeństwo przed ustawami i tworzą bezpośrednio


prawa i obowiązki dla mieszkańców obszaru federalnego.