Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 28


(1) Porządek konstytucyjny w krajach musi odpowiadać zasadom


republikańskiego, demokratycznego i socjalnego państwa prawnego w rozumieniu


niniejszej Ustawy Zasadniczej. W wyborach w powiatach i gminach także osoby,


które posiadają przynależność państwową państwa członkowskiego Wspólnoty


Europejskiej, są stosownie do prawa Wspólnoty Europejskiej uprawnione do


głosowania i mogą być wybierane. W krajach, powiatach i gminach naród musi


posiadać przedstawicielstwo, które pochodzi z powszechnych, bezpośrednich,


wolnych, równych i tajnych wyborów. W gminach rolę organu wybieralnego może


spełniać zgromadzenie gminne.


(2) Gminom musi być zagwarantowane prawo do regulowania na własną


odpowiedzialność wszystkich spraw miejscowej społeczności w ramach


zakreślonych przez ustawy. Również związki gminne mają prawo do samorządu w


ramach ich ustawowego zakresu zadań stosownie do postanowień ustaw.


(3) Federacja gwarantuje zgodność porządku konstytucyjnego krajów z


prawami zasadniczymi i postanowieniami ustępu 1 i 2.