Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 29


(1) Obszar federalny może zostać na nowo podzielony w sposób


gwarantujący, że kraje stosownie do swojej wielkości i zdolności do efektywnego


działania będą mogły skutecznie wypełniać ciążące na nich zadania. Należy przy


tym uwzględnić regionalną więź międzyludzką, współzależności historyczne i


kulturalne, gospodarczą celowość, jak również wymogi zagospodarowania


przestrzennego i planowania krajowego.


(2) Czynności związane z nowym podziałem obszaru federalnego określa


ustawa federalna, która wymaga zatwierdzenia w drodze referendum ludowego.


Zainteresowane kraje należy wysłuchać.


(3) referendum ludowe odbywa się w krajach, z których obszarów lub części


obszarów ma zostać utworzony nowy lub na nowo wytyczony kraj (zainteresowane


kraje). Należy głosować nad kwestią, czy zainteresowane kraje powinny istnieć


nadal jak dotychczas, albo czy powinien zostać utworzony nowy lub na nowo


wytyczony kraj. Referendum ludowe w sprawie utworzenia nowego lub na nowo


wytyczonego kraju dochodzi do skutku, jeśli na jego przyszłym obszarze lub


łącznie na tych obszarach i częściach obszarów zainteresowanego kraju, których


przynależność krajowa ma być w równym stopniu zmieniona, większość zgodzi się


na zmianę. Referendum ludowe nie dochodzi do skutku, jeśli na obszarze jednego


z zainteresowanych krajów większość odrzuci zmianę; odrzucenie jednakże nie


jest brane pod uwagę, jeśli w części obszaru, którego przynależność do


zainteresowanego kraju ma być zmieniona, większość dwóch trzecich zgodzi się


na zmianę, chyba że na łącznym obszarze zainteresowanego kraju większość


dwóch trzecich odrzuci zmianę.


(4) Jeśli na wzajemnie powiązanym i odgraniczonym obszarze osadniczym i


gospodarczym, którego części leżą w wielu krajach i który liczy co najmniej milion


mieszkańców, jedna dziesiąta uprawnionych na tym obszarze do głosowania w


wyborach do Parlamentu Federalnego zażąda w drodze inicjatywy ludowej, że dla


tego obszaru powinna być ustalona jednolita przynależność krajowa, to należy


określić w ciągu dwóch lat ustawą federalną, albo czy przynależność krajowa


stosownie do ustępu 2 zostanie zmieniona, albo czy w zainteresowanych krajach


odbędzie się referendum opiniodawcze.


(5) Referendum opiniodawcze przeprowadza się w celu ustalenia, czy


zaproponowana w ustawie zmiana przynależności krajowej uzyska aprobatę.


Ustawa ta może przedłożyć referendum opiniodawczemu różne, jednakże nie


więcej niż dwie propozycje. Jeśli większość zgodzi się na proponowaną zmianę


przynależności krajowej, to w ciągu dwóch lat należy określić ustawą federalną,


czy przynależność krajowa zostanie zmieniona stosownie do ustępu 2. Jeśli


propozycja przedstawiona referendum opiniodawczemu uzyska zgodę


odpowiednio do ustępu 3 zdanie 3 i 4, to należy wydać w ciągu dwóch lat po


przeprowadzeniu referendum opiniodawczego ustawę federalną o utworzeniu


proponowanego kraju, która nie wymaga już potwierdzenia w drodze referendum


ludowego.


(6) Większością w referendum ludowym i w referendum opiniodawczym jest


większość oddanych głosów, jeśli obejmuje ona co najmniej jedną czwartą


uprawnionych do głosowania do Parlamentu Federalnego. W pozostałym zakresie


szczegóły dotyczące referendum ludowego, inicjatywy ludowej i referendum


opiniodawczego reguluje ustawa federalna; może ona również przewidzieć, że


inicjatywy ludowe nie mogą być ponowione w ciągu okresu pięciu lat.


(7) Inne zmiany stanu obszaru krajów mogą nastąpić w drodze układów


państwowych zainteresowanych krajów lub ustawą federalną za zgodą Rady


Federalnej, jeśli obszar, którego przynależność krajowa ma zostać zmieniona, nie


liczy więcej niż 50 000 mieszkańców. Szczegóły reguluje ustawa federalna, która


wymaga zgody Rady Federalnej oraz większości członków Parlamentu


Federalnego. Ustawa ta powinna przewidywać wysłuchanie zainteresowanych


gmin i okręgów.


(8) Kraje mogą regulować w drodze układu państwowego nowy podział w


objętym nimi każdorazowo obszarze lub w częściach obszarów odmiennie od


przepisów ustępów 2 do 7. Zainteresowane gminy i powiaty należy wysłuchać.


Układ państwowy wymaga potwierdzenia w referendum ludowym w każdym z


zainteresowanych krajów. Jeśli układ państwowy dotyczy części obszarów krajów,


potwierdzenie może być ograniczone do referendów ludowych w tych częściach;


druga połowa zdania 5 nie ma zastosowania. W referendum ludowym decyduje


większość oddanych głosów, o ile obejmuje ona co najmniej jedną czwartą


uprawnionych do głosowania do Parlamentu Federalnego; szczegóły reguluje


ustawa federalna. Układ państwowy wymaga zgody Parlamentu Federalnego.