Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 3


(1) Wszyscy ludzie są równi wobec prawa.


(2) Mężczyźni i kobiety są równouprawnieni. Państwo popiera rzeczywistą


realizację równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz dąży do usunięcia istniejących


uszczerbków.


(3) Nikt nie może być pokrzywdzony albo uprzywilejowany ze względu na


swoją płeć, urodzenie, rasę, język, strony rodzinne i pochodzenie, wyznanie,


poglądy religijne lub polityczne. Nikt nie może być pokrzywdzony ze względu na


swą niepełnosprawność.