Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 31


Prawo federalne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym.