Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 32


(1) Utrzymywanie stosunków z państwami zagranicznymi jest sprawą


Federacji.


(2) Przed zawarciem układu, który dotyczy szczególnej sytuacji któregoś z


krajów, należy we właściwym czasie wysłuchać opinii tego kraju.


(3) W zakresie swoich kompetencji ustawodawczych kraje mogą za zgodą


Rządu Federalnego zawierać układy z państwami zagranicznymi.