Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>

Artykuł 34


Jeśli ktoś w wykonywaniu powierzonego mu urzędu publicznego naruszy


ciążący w nim w stosunku do osoby trzeciej obowiązek służbowy,


odpowiedzialność ponosi w zasadzie państwo albo korporacja, w służbie których


on pozostaje. W przypadku świadomego zamiaru lub rażącego niedbalstwa


zastrzega się prawo regresu. Dla roszczenia odszkodowawczego i dla regresu nie


wolno wykluczyć powszechnej drogi prawnej.