Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 35


(1) wszystkie władze Federacji i krajów świadczą sobie wzajemnie pomoc


prawną i urzędową.


(2) W celu utrzymania lub przywrócenia bezpieczeństwa i porządku


publicznego kraj może w przypadkach o szczególnym znaczeniu zażądać sił i


urządzeń Federalnej Straży Granicznej dla wsparcia swojej policji, jeśli policja bez


tego wsparcia nie mogłaby spełnić tego zadania lub spełniłaby je ze znacznymi


trudnościami. W przypadku klęski żywiołowej lub szczególnie ciężkiego


nieszczęśliwego wypadku kraj może zażądać pomocy sił policyjnych innych krajów,


sił i urządzeń administracyjnych innych instytucji, jak również Federalnej Straży


Granicznej i sił zbrojnych.


(3) Jeżeli klęska żywiołowa lub nieszczęśliwy wypadek zagrażają obszarowi


więcej niż jednego kraju, Rząd Federalny może, o ile jest to konieczne do


skutecznego zwalczania, wydawać rządom krajowym polecenie oddania do


dyspozycji innych krajów sił policyjnych, jak również użyć jednostek Federalnej


Straży Granicznej i sił zbrojnych do wsparcia sił policyjnych. Środki Rządu


Federalnego według zdania 1 należy w każdej chwili znieść na żądanie Rady


Federalnej, a ponadto niezwłocznie po usunięciu zagrożenia.