Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 39


(1) Parlament Federalny jest wybierany na cztery lata. Jego kadencja kończy


się z chwilą zebrania się nowego Parlamentu Federalnego. Nowe wybory


odbywają się najwcześniej czterdzieści pięć, a najpóźniej czterdzieści siedem


miesięcy po rozpoczęciu kadencji. W przypadku rozwiązania Parlamentu


Federalnego nowe wybory odbywają się w ciągu sześćdziesięciu dni.


(2) Parlament Federalny zbiera się najpóźniej trzydziestego dnia po


wyborach.


(3) Parlament Federalny ustala zamknięcie i wznowienie swoich posiedzeń.


Prezydent Parlamentu Federalnego może go zwołać wcześniej. Jest on do tego


zobowiązany na żądanie jednej trzeciej członków, Prezydenta Federalnego lub


Kanclerza Federalnego.