Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 40


(1) Parlament Federalny wybiera swojego prezydenta, jego zastępców i


sekretarzy. Nadaje sobie regulamin.


(2) Prezydent sprawuje władzę porządkową i władzę policyjną w gmachu


Parlamentu Federalnego. Bez jego zezwolenia nie wolno dokonać w


pomieszczeniach Parlamentu Federalnego przeszukania lub konfiskaty.