Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 42


(1) Parlament Federalny obraduje jawnie. Na wniosek jednej dziesiątej


swoich członków lub na wniosek Rządu Federalnego jawność może być wyłączona


większością dwóch trzecich głosów. Wniosek jest rozstrzygany na posiedzeniu


niejawnym.


(2) Uchwała Parlamentu Federalnego wymaga większości oddanych głosów,


o ile niniejsza Ustawa Zasadnicza nie stanowi inaczej. Dla wyborów


przeprowadzanych przez Parlament Federalny regulamin może dopuszczać


wyjątki.


(3) Za zgodne z prawdą sprawozdania z jawnych posiedzeń Parlamentu


Federalnego i jego komisji nie ponosi się jakiejkolwiek odpowiedzialności.