Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 44


(1) Parlament Federalny ma prawo, a na wniosek jednej czwartej swoich


członków obowiązek, utworzyć komisję śledczą, która w postępowaniu jawnym


zbiera potrzebne dowody. Jawność może być wyłączona.


(2) Do postępowania dowodowego mają odpowiednio zastosowanie przepisy


postępowania karnego. Tajemnica korespondencji, poczty i t telekomunikacji


pozostaje nienaruszona.


(3) Sądy i władze administracyjne są zobowiązane do pomocy prawnej i


urzędowej.


(4) Uchwały komisji śledczych nie podlegają rozpoznaniu sędziowskiemu.


Sądy posiadają swobodę w uznaniu i ocenie stanu faktycznego, stanowiącego


podstawę śledztwa.