Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 45a


(1) Parlament Federalny powołuje Komisję Spraw Zagranicznych i Komisję


Obrony.


(2) Komisja Obrony posiada również uprawnienia komisji śledczej. Na


wniosek jednej czwartej swoich członków ma ona obowiązek uczynić określoną


sprawę przedmiotem śledztwa.


(3) Artykuł 44 ustęp 1 nie ma zastosowania w zakresie obrony.