Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 45b


Dla ochrony praw zasadniczych i jako organ pomocniczy Parlamentu


Federalnego w sprawowaniu kontroli parlamentarnej zostaje powołany


Pełnomocnik Wojskowy Parlamentu Federalnego. Szczegóły reguluje ustawa


federalna.