Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 45c


(1) Parlament Federalny powołuje Komisję Petycji, która jest zobowiązana do


opracowywania próśb i zażaleń, skierowanych do Parlamentu Federalnego


zgodnie z artykułem 17.


(2) Uprawnienia Komisji w zakresie badania zażaleń reguluje ustawa


federalna.