Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 46


(1) Poseł nie może być w żadnym czasie sądownie lub służbowo ścigany, a


nadto pociągnięty do odpowiedzialności poza Parlamentem Federalnym za swoje


głosowanie lub za wypowiedź w Parlamencie Federalnym lub w jednej z jego


komisji. To nie obowiązuje odnośnie do oszczerstw.


(2) Za czyn zagrożony karą poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności


albo aresztowany tylko za zgodą Parlamentu Federalnego, chyba że zostanie


schwytany w chwili popełnienia czynu lub w ciągu następnego dnia.


(3) Zgoda Parlamentu Federalnego jest ponadto konieczna w każdym


przypadku ograniczenia wolności osobistej posła albo dla wszczęcia postępowania


przeciwko posłowi stosownie do artykułu 18.


(4) Wszelkie postępowanie karne i wszelkie postępowanie stosownie do


artykułu 18 przeciwko posłowi, wszelki areszt oraz wszelkie inne ograniczenia jego


wolności osobistej należy zawiesić na żądanie Parlamentu Federalnego.