Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 48


(1) Kto ubiega się o mandat do Parlamentu Federalnego, ma prawo do urlopu


koniecznego do przygotowania swojego wyboru.


(2) Nie wolno nikomu przeszkadzać w przyjęciu i wykonywaniu mandatu


poselskiego. Wypowiedzenie albo zwolnienie z pracy z tego powodu jest


niedopuszczalne.


(3) Posłowie mają prawo do stosownego wynagrodzenia, zabezpieczającego


ich niezależność. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze wszystkich


państwowych środków komunikacji. Szczegóły reguluje ustawa federalna.