Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 52


(1) Rada Federalna wybiera swojego Prezydenta na jeden rok.


(2) Prezydent zwołuje Radę Federalną. Zobowiązany jest zwołać ją na


żądanie przedstawicieli co najmniej dwóch krajów albo na żądanie Rządu


Federalnego.


(3) Rada Federalna podejmuje uchwały co najmniej większością swoich


głosów. Rada Federalna nadaje sobie regulamin. Obraduje jawnie. Jawność może


być wyłączona.


(3a) Do spraw Unii Europejskiej Rada Federalna może utworzyć Izbę


Europejską, której uchwały obowiązują jako uchwały Rady Federalnej; artykuł 51


ust. 2 i 3 zdanie 2 obowiązuje odpowiednio.


(4) Do komisji Rady Federalnej mogą należeć inni członkowie i pełnomocnicy


rządów krajowych.