Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 53a


(1) Komisja Wspólna składa się w dwóch trzecich z posłów do Parlamentu


Federalnego, a w jednej trzeciej z członków Rady Federalnej. Posłowie są


wyznaczani przez Parlament Federalny odpowiednio do stosunku sił frakcji; nie


mogą oni należeć do Rządu Federalnego. Każdy kraj jest reprezentowany przez


jednego, wyznaczonego przez siebie członka Rady Federalnej; członkowie ci nie


są związani instrukcjami. Tworzenie Komisji Wspólnej i jej postępowanie jest


ustalane w regulaminie uchwalonym przez Parlament Federalny i wymagającym


zgody Rady Federalnej.


(2) Rząd Federalny winien informować Komisję Wspólną o swoich planach na


wypadek stanu obrony. Prawa Parlamentu Federalnego i jego komisji według


artykułu 43 ustęp 1 pozostają nienaruszone.