Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 54


(1) Prezydenta Federalnego wybiera Zgromadzenie Federalne bez dyskusji.


Wybranym może być każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do Parlamentu


Federalnego i ukończył czterdziesty rok życia.


(2) Kadencja Prezydenta Federalnego trwa pięć lat. bezpośrednio ponowny


wybór jest dopuszczalny tylko jeden raz.


(3) Zgromadzenie Federalne składa się z członków Parlamentu Federalnego i


w równej liczbie z członków wybranych przez przedstawicielstwa ludowe krajów na


zasadach wyborów proporcjonalnych.


(4) Zgromadzenie Federalne zbiera się najpóźniej trzydzieści dni przed


upływem kadencji Prezydenta Federalnego, a w przypadku wcześniejszego jej


zakończenia najpóźniej trzydzieści dni od tej chwili. Zgromadzenie Federalne


zwołuje Prezydent Parlamentu Federalnego.


(5) Po upływie kadencji, termin określony w ustępie 4 zdanie 1 rozpoczyna


się z chwilą pierwszego posiedzenia Parlamentu Federalnego.


(6) Wybrany zostaje ten, kto uzyska głosy większości członków


Zgromadzenia Federalnego. Jeśli w dwóch kolejnych głosowaniach żaden z


kandydatów nie uzyska potrzebnej większości, to zostaje wybrany ten, kto w


następnym głosowaniu osiągnie najwięcej głosów.


(7) Szczegóły reguluje ustawa federalna.