Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 55


(1) Prezydent Federalny nie może być członkiem rządu, ani członkiem


ustawodawczego ciała Federacji lub kraju.


(2) Prezydentowi Federalnemu nie wolno piastować żadnego innego płatnego


urzędu, prowadzić działalności zarobkowej lub wykonywać innego zawodu, ani też


nie wolno należeć do zarządu lub rady nadzorczej przedsiębiorstwa nastawionego


na zysk.