Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 56


Prezydent Federalny obejmując urząd składa przed zebranymi członkami


Parlamentu Federalnego i Rady Federalnej następującą przysięgę:


.Przysięgam poświęcić swoje siły dla dobra Narodu Niemieckiego, pomnażać


jego dobra, odsuwać od niego szkody, strzec i bronić Ustawy Zasadniczej i


ustaw Federacji, zaś swoje obowiązki wypełniać sumiennie i wobec każdego


postępować sprawiedliwie. Tak mi dopomóż Bóg..


Przysięga może być również złożona bez inwokacji religijnej.