Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 58


Zarządzenie i postanowienia Prezydenta Federalnego wymagają dla swej


ważności kontrasygnaty Kanclerza Federalnego albo właściwego ministra


federalnego. Nie obowiązuje to odnośnie do mianowania i odwołania Kanclerza


Federalnego, rozwiązania Parlamentu Federalnego stosownie do artykułu 63 i


prośby stosownie do artykułu 69 ustęp 3.