Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 59


(1) Prezydent Federalny reprezentuje Federację międzynarodowo-prawnie.


Zawiera w imieniu Federacji umowy z państwami zagranicznymi. Akceptuje i


przyjmuje posłów.


(2) Umowy regulujące stosunki polityczne Federacji lub dotyczące spraw


będących przedmiotem ustawodawstwa federalnego wymagają zgody i


współdziałania właściwych w danym przypadku dla ustawodawstwa federalnego


ciał i to w formie ustawy federalnej. Odnośnie do umów administracyjnych


obowiązują odpowiednio przepisy o administracji federalnej.