Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 6


(1) Małżeństwo i rodzina znajdują się pod szczególną ochroną porządku


państwowego.


(2) Opieka nad dziećmi oraz ich wychowanie jest naturalnym prawem


rodziców oraz spoczywającym przede wszystkim na nich obowiązkiem. Nad ich


postępowaniem czuwa społeczność państwowa.


(3) Jeżeli uprawnieni do wychowania zawiodą albo jeżeli z innych powodów


grozi dzieciom zaniedbanie, dzieci mogą zostać odłączone od rodziny wbrew woli


uprawnionych do wychowania tylko na podstawie ustawy.


(4) Każda matka ma prawo do ochrony i opieki ze strony społeczności.


(5) Dzieciom pozamałżeńskim należy stworzyć w drodze ustawodawczej takie


same warunki fizycznego i duchowego rozwoju oraz osiągnięcia pozycji w


społeczeństwie jak dzieciom małżeńskim.