Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 60


(1) Prezydent Federalny mianuje i zwalnia sędziów federalnych, urzędników


federalnych, oficerów i podoficerów, jeśli ustawa nie stanowi inaczej.


(2) W poszczególnych przypadkach wykonuje on w imieniu Federacji prawo


łaski.


(3) Może on przekazać te uprawnienia innym władzom.


(4) Ustępy 2 do 4 artykułu 46 stosuje się odpowiednio do Prezydenta


Federalnego