Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 61


(1) Parlament Federalny lub Rada Federalna mogą zaskarżyć Prezydenta


Federalnego przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym o umyślne naruszenie


Ustawy Zasadniczej lub innej ustawy federalnej. Wniosek o wniesienie oskarżenia


musi być postawiony przez co najmniej jedną czwartą członków Parlamentu


Federalnego lub jedną czwartą głosów Rady Federalnej. Uchwała o wniesienie


oskarżenia wymaga większości dwóch trzecich członków Parlamentu Federalnego


lub dwóch trzecich głosów Rady Federalnej. Oskarżenie przedstawia pełnomocnik


ciała oskarżającego.


(2) Jeśli Federalny Trybunał Konstytucyjny ustali, iż Prezydent Federalny jest


winien umyślnego naruszenia Ustawy Zasadniczej lub innej ustawy federalnej, to


może orzec o złożeniu go z urzędu. Po wniesieniu oskarżenia Trybunał może


stwierdzić w drodze tymczasowego zarządzenia, że istnieją przeszkody w


sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Federalnego.