Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 63


(1) Kanclerza Federalnego wybiera Parlament Federalny na wniosek


Prezydenta Federalnego bez dyskusji.


(2) Wybranym jest ten, kto uzyska głosy większości członków Parlamentu


Federalnego. Elekta mianuje Prezydent Federalny.


(3) Jeśli proponowany kandydat nie zostanie wybrany, to Parlament


Federalny może w ciągu czternastu dni od głosowania wybrać Kanclerza


Federalnego więcej niż połową swoich członków.


(4) Jeśli wybór nie nastąpi w tym terminie, to przeprowadza się niezwłocznie


nowe głosowanie, w którym wybranym jest ten, kto uzyskał najwięcej głosów. Jeśli


wybrany uzyskał głosy większości członków Parlamentu Federalnego, to Prezydent


Federalny musi mianować go w ciągu siedmiu dni po wyborze. Jeśli wybrany nie


osiągnął tej większości, to wówczas Prezydent Federalny winien w ciągu siedmiu


dni mianować go albo rozwiązać Parlament Federalny.