Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 64


(1) Ministrowie federalni są mianowani i zwalniani na wniosek Kanclerza


Federalnego przez Prezydenta Federalnego.


(2) Kanclerz Federalny i ministrowie federalni składają przed parlamentem


Federalnym przy objęciu urzędu przysięgę przewidzianą w artykule 56.