Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 65


Kanclerz Federalny określa wytyczne polityki oraz ponosi za to


odpowiedzialność. W zakresie tych wytycznych każdy minister federalny kieruje


swoim resortem samodzielnie i na własną odpowiedzialność. W razie różnic


poglądów między ministrami federalnymi decyzje podejmuje Rząd Federalny.


Kanclerz Federalny kieruje pracami Rządu Federalnego zgodnie z regulaminem


uchwalonym przez Rząd Federalny i zatwierdzonym przez Prezydenta


Federalnego.