Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 66


Kanclerzowi Federalnemu oraz ministrom federalnym nie wolno piastować


żadnego innego płatnego urzędu, prowadzić działalności zarobkowej lub


wykonywać innego zawodu, ani też nie wolno należeć do zarządu albo . bez


zgody Parlamentu Federalnego . do rady nadzorczej przedsiębiorstwa


nastawionego na zysk.