Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 67


(1) Parlament Federalny może wyrazić Kanclerzowi Federalnemu wotum


nieufności tylko w ten sposób, że większością swoich członków wybierze następcę


oraz zwróci się do Prezydenta Federalnego o zwolnienie Kanclerza Federalnego.


Prezydent Federalny obowiązany jest przychylić się do wniosku i mianować elekta.


(2) Między wnioskiem a wyborem musi upłynąć czterdzieści osiem godzin.