Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 68


(1) Jeśli wniosek Kanclerza Federalnego o udzielenie mu wotum zaufania nie


uzyska zgody większości członków Parlamentu Federalnego, wtedy Prezydent


Federalny na wniosek Kanclerza Federalnego może rozwiązać Parlament


Federalny w ciągu dwudziestu jeden dni. Prawo rozwiązania wygasa, jeśli


Parlament Federalny wybierze większością swoich członków innego Kanclerza


Federalnego.


(2) Między wnioskiem a głosowaniem musi upłynąć czterdzieści osiem


godzin.