Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 7


(1) Całe szkolnictwo znajduje się pod nadzorem państwa.


(2) Uprawnieni do wychowania mają prawo decydowania o uczestniczeniu


dziecka w nauce religii.


(3) Nauka religii jest w szkołach publicznych, z wyjątkiem szkół


bezwyznaniowych, normalnym przedmiotem nauczania. Z zachowaniem


państwowego prawa nadzoru nauka religii będzie udzielana zgodnie z zasadami


związków religijnych. Żaden nauczyciel nie może zostać wbrew swojej woli


zobowiązany do nauczania religii.


(4) Zapewnia się prawo do zakładania szkół prywatnych. Szkoły prywatne


jako uzupełnienie szkół publicznych wymagają zezwolenia państwa oraz podlegają


ustawom krajowym. Zezwolenia należy udzielić, gdy cele nauczania i urządzenie,


jak również naukowe wykształcenie kadry nauczycielskiej szkół prywatnych nie


ustępują szkołom publicznym oraz gdy nie czyni się różnicy między uczniami ze


względu na sytuację majątkową rodziców. Zezwolenia należy odmówić, gdy


ekonomiczna i prawna pozycja kadry nauczycielskiej nie jest dostatecznie


zabezpieczona.


(5) Założenie prywatnej szkoły podstawowej jest dopuszczalne tylko wtedy,


gdy według administracji szkolnej przemawia za tym szczególny interes


pedagogiczny albo gdy, na wniosek uprawnionych do wychowania, ma zostać ona


założona jako szkoła określonej społeczności, jako szkoła wyznaniowa lub


światopoglądowa, a w gminie nie istnieje publiczna szkoła podstawowa tego


rodzaju.


(6) Szkoły wstępne pozostają z niesione.