Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 70


(1) Kraje posiadają prawo do wydawania ustaw, o ile niniejsza Ustawa


Zasadnicza nie powierza Federacji kompetencji ustawodawczych.


(2) Rozgraniczenie właściwości Federacji i krajów przeprowadza się według


przepisów niniejszej Ustawy Zasadniczej o ustawodawstwie wyłącznym i


konkurencyjnym.