Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 72


(1) W zakresie ustawodawstwa konkurencyjnego kraje posiadają prawo do


wydawania ustaw, dopóty i o ile Federacja nie skorzysta w drodze ustawy ze


swojej właściwości ustawodawczej.


(2) Federacja posiada w tym zakresie prawo do wydawania ustaw, dopóty i o


ile ustanowienie równoważnych warunków życia na obszarze federalnym lub


zachowanie jedności prawnej i gospodarczej w ogólnopaństwowym interesie


wymaga federalnej regulacji ustawowej.


(3) W drodze ustawy federalnej można postanowić, że federalna regulacja


ustawowa może być zastąpiona przez prawo krajowe, jeśli wymóg w rozumieniu


ustępu 2 przestał już istnieć.