Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 74


(1) Ustawodawstwo konkurencyjne obejmuje następujące dziedziny:


1. prawo cywilne, prawo karne i wykonanie kar, ustrój sądów, postępowanie


sądowe, adwokaturę, notariat i poradnictwo prawne;


2. sprawy stanu cywilnego;


3. prawo o stowarzyszeniach i zgromadzeniach;


4. prawo pobytu i osiedlania się cudzoziemców;


4a. prawo dotyczące broni i materiałów wybuchowych


6. sprawy uchodźców i wypędzonych;


7. opiekę społeczną;


9. szkody wojenne i odszkodowania;


10. zaopatrzenie inwalidów wojennych oraz rodzin ofiar wojny i opiekę nad byłymi


jeńcami wojennymi;


10a. groby wojenne i groby innych ofiar wojny oraz ofiar władzy opartej na


przemocy;


11. prawo gospodarcze (górnictwo, przemysł, gospodarka energetyczna, rzemiosło,


wytwórczość, bankowość i giełdy, ubezpieczenia prywatno-prawne);


11a. wytwarzanie i użytkowanie energii jądrowej dla celów pokojowych, budowę i


eksploatację urządzeń, które służą tym celom, ochronę przed


niebezpieczeństwem powstającym przy wyzwalaniu się energii jądrowej lub


przez promieniowanie jonizujące oraz usuwanie materiałów radioaktywnych;


12. prawo pracy łącznie z ustrojem przedsiębiorstw, ochroną i pośrednictwem


pracy, jak również ubezpieczenia społeczne łącznie z ubezpieczeniem na


wypadek bezrobocia;


13. regulację zapomóg kształceniowych i popieranie badań naukowych;


14. prawo wywłaszczeniowe, o ile dotyczy ono dziedzin wymienionych w artykułach


73 i 74;


15. przekazywanie gruntów i ziemi, bogactw naturalnych i środków produkcji na


własność ogółu lub na rzecz innych form wspólnej gospodarki;


16. zapobieganie nadużywaniu przewagi gospodarczej;


17. popieranie produkcji rolnej i leśnej, zapewnienie wyżywienia, import i eksport


produktów rolnych i leśnych, rybołówstwo dalekomorskie i przybrzeżne oraz


ochronę wybrzeży;


18. obrót nieruchomościami, prawo gruntowe (bez prawa do składek z odkryć) i


sprawy dzierżaw rolniczych, sprawy mieszkaniowe, osadnictwa i domostw


rodzinnych;


19. środki przeciwko groźnym dla ogółu i zakaźnym chorobom ludzi i zwierząt,


dopuszczanie do zawodów lekarskich i innych zawodów medycznych oraz do


pozostałej działalności zarobkowej w lecznictwie, obrót lekarstwami, środkami


medycznymi i odurzającymi oraz truciznami;


19a. gospodarcze zabezpieczenie szpitali i regulacja stawek za opiekę szpitalną;


20. ochronę obrotu środkami żywnościowymi i używkami, przedmiotami pierwszej


potrzeby, paszą oraz nasionami i sadzonkami dla gospodarki leśnej i rolnej,


ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami jak również ochronę zwierząt;


21. żeglugę dalekomorską i przybrzeżną, jak również znaki morskie, żeglugę


śródlądową, służbę meteorologiczną, szlaki morskie oraz szlaki rzeczne,


służące komunikacji publicznej;


22. ruch drogowy, sprawy pojazdów mechanicznych, budowę i utrzymanie dróg


krajowych dla ruchu dalekobieżnego, jak również pobieranie i rozdzielanie opłat


za korzystanie z dróg publicznych przez pojazdy;


23. koleje szynowe, które nie są kolejami Federacji, z wyjątkiem kolei górskich;


24. usuwanie odpadków, utrzymanie czystości powietrza oraz zwalczanie hałasu;


25. odpowiedzialność państwową;


26. sztuczne zapłodnienie u ludzi, badanie i sztuczną zmianę informacji


dziedzicznych, jak również regulacje dotyczące transplantacji organów i tkanek


organicznych.


(2) Ustawy dotyczące ustępu 1 pkt 25 wymagają zgody Rady Federalnej.