Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 74a


(1) Ustawodawstwo konkurencyjne rozciąga się ponadto na uposażenie i


zaopatrzenie osób należących do służby publicznej, które pozostają w


publicznoprawnym stosunku służbowym i stosunku wierności, o ile Federacji nie


przysługuje stosownie do artykułu 73 pkt 8 ustawodawstwo wyłączne.


(2) Ustawy federalne określone w ustępie 1 wymagają zgody Rady


Federalnej.


(3) Zgody Rady Federalnej wymagają także ustawy federalne z artykułu 73


pkt 8 o ile przewidują one inne niż w ustawach federalnych z ustępu 1 kryteria


struktury lub obliczania uposażenia i zaopatrzenia łącznie z oceną urzędów, albo


inne najniższe i najwyższe należności.


(4) Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uposażenia i zaopatrzenia


sędziów krajowych. Do ustaw z artykułu 98 ustęp 1 obowiązuje odpowiednio ustęp 3.