Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 75


(1) Federacja ma prawo wydawania, z uwzględnieniem postanowień artykułu


72, przepisów ramowych dla ustawodawstwa krajów w sprawach:


1. stosunków prawnych osób pozostających w służbie publicznej krajów, gmin i


innych korporacji prawa publicznego, o ile artykuł 74a nie stanowi inaczej;


1a. powszechnych zasad szkolnictwa wyższego;


2. powszechnych stosunków prawnych w dziedzinie prasy;


3. łowiectwa, ochrony przyrody i troski o krajobraz;


4. podziału ziemi, zagospodarowania przestrzennego i bilansu wodnego;


5. meldunkowych i dowodów osobistych.


6. ochronę niemieckich dóbr kulturalnych przed wywozem za granicę.


(2) Przepisy ramowe mogą tylko w wyjątkowych przypadkach zawierać


regulacje wchodzące w szczegóły i bezpośrednio obowiązujące.


(3) Jeśli Federacja wyda przepisy ramowe, to kraje są zobowiązane w ciągu


odpowiedniego określonego ustawą terminu wydać potrzebne ustawy krajowe.